Všeobecné obchodní podmínky

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Foxík.cz s.r.o., se sídlem Podhorská 377/20, 466 01, Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 09023321, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 45065/KSUL (dále jen „FOXÍK“) pro poskytování služeb v oblasti sportovních či jiných níže definovaných aktivit (dále jen „VOP“).

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

 1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi FOXÍK a osobou, která má zájem o výuku či účast v níže definovaných aktivitách (dále jen „účastník“), související s jeho účastí v dané aktivitě, nebo se smlouvou o aktivitě uzavřenou mezi účastníkem a FOXÍK.

 2. Aktivitou se pro účely těchto VOP rozumí jakákoliv sportovní aktivita, výuka, kurz, teambuildingová aktivita či jiná aktivita určená pro volný čas účastníků nabízená, či organizovaná FOXÍK (dále jen „aktivita“).

 3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi účastníkem a FOXÍK, na základě které se FOXÍK zavazuje poskytnout služby týkající se aktivity či zprostředkovat účastníkovi účast na vybrané aktivitě - (dále jen „smlouva o aktivitě“). FOXÍK nebude akceptovat žádnou objednávku aktivity, ve které by účastník přímo či nepřímo vylučoval znění těchto VOP. Tyto VOP jsou součástí veškerých smluv o aktivitě bez ohledu na způsob uzavření (písemně, ústně, prostřednictvím webové stránky, e-mailem), je-li na tuto skutečnost účastník při uzavírání smlouvy o aktivitě upozorněn (odkazem v textu smlouvy, na vydané účtence za uhrazenou aktivitu, vyvěšením na viditelném místě v provozovně FOXÍK, apod.).

 4. Je-li aktivita objednána pro třetí osoby – účastníky (firemní akce pro zaměstnance, dárkové certifikáty, apod.), dochází k uzavření smlouvy o aktivitě samotnou účastí daného účastníka na aktivitě, kterou mu objednatel objednal. Objednatel má v takovém případě povinnost podrobně seznámit jím vybraného účastníka s podmínkami těchto VOP a dalšími pokyny FOXÍK týkající se aktivit.

 5. Práva a povinnosti týkající se smlouvy o aktivitě jsou dány zejména těmito VOP. Práva a povinnosti lze sjednat odchylně od ustanovení těchto VOP pouze, jsou-li výslovně zmíněna ve smlouvě o aktivitě. Odchylná ujednání ve smlouvě o aktivitě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

 6. Znění VOP může FOXÍK libovolně měnit či doplňovat; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 7. Právní vztah mezi FOXÍK a účastníkem se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

 8. Účastník registrací, rezervací/koupí konkrétní aktivity prostřednictvím webového rozhraní www.Foxgide.cz  (dále jen „webová stránka“), podpisem smlouvy o aktivitě, nebo uhrazením vybrané aktivity na pobočce FOXÍK potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době registrace.

 9. Uzavřením smlouvy o aktivitě účastník stvrzuje, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání v účasti na vybrané aktivitě.

 

 

2.SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

 1. FOXÍK sděluje, že: Poskytovatelem aktivit je Foxík.cz s r.o., se Podhorská 377/20, 466 01, Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 09023321, a kontaktní údaje jsou info@foxik.cz, telefon +420 725 555 838;

 2. za uzavření smlouvy na dálku přes webové stránky si FOXÍK neúčtuje žádné poplatky; účastník však může být povinen uhradit poplatky (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jeho poskytovateli internetového či telefonického připojení;

 3. ceny aktivit jsou na webových stránkách uváděny včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem;

 4. dojde-li k uzavření smlouvy o aktivitě na dálku prostřednictvím webových stránek a e-mailu a je-li účastník spotřebitel, má právo od smlouvy o aktivitě odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, za předpokladu, že nedošlo k rezervaci termínu aktivity, či nedošlo k zahájení účasti na aktivitě. Dojde-li k rezervaci konkrétního termínu, či zahájení aktivit, nemá účastník právo od smlouvy odstoupit s ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvy na využití volného času účastníka, které jsou poskytovány v určeném termínu (viz. § 1837 Občanského zákoníku).

 5. v případě, že účastník má stížnost, může tuto uplatnit u info@foxik.cz nebo se může obrátit např. na příslušný živnostenský úřad nebo obchodní inspekci.

 6. FOXÍK není ve vztahu k účastníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

3.UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva o aktivitě je uzavírána mezi FOXÍK a účastníkem buď písemně, nebo elektronicky prostřednictvím webové stránky, kde účastník vyplní objednávku týkající se určité aktivity (a to přímo pro účastníka nebo pro třetí osobu formou dárkového certifikátu). Dále je možné smlouvu o aktivitě uzavřít konkludentně počátkem účasti na aktivitě – viz. čl. 1.4 těchto VOP.  Tyto VOP nejsou součástí smlouvy o aktivitě. Podpisem smlouvy o aktivitě účastník souhlasí s těmito VOP. Při podpisu smlouvy o aktivitě jsou VOP vždy fyzicky přítomny k nahlédnutí pro každého účastníka a aktivity. Dále jsou dostupné na webové prezentaci FOXÍK, www.foxguide.cz.

 2. Prostřednictvím webového rozhraní FOXÍK uzavírá účastník smlouvu o aktivitě tak, že na webové stránce FOXÍK vybere požadovanou aktivitu, vyplní všechny požadované údaje, potvrdí závaznost těchto VOP a prostřednictvím webového rozhraní odešle objednávku. Účastník bere odesláním na vědomí, že je povinen uhradit cenu za aktivitu a že účast na aktivitě je možná až po plném zaplacení její ceny. Objednávka je po doručení potvrzení (akceptace) od FOXÍK účastníkem neodvolatelná. Údaje uvedené v objednávce považuje FOXÍK za správné.

 3. Smlouva o aktivitě, která není uzavřena na pobočce FOXÍK, je uzavřena v okamžiku, kdy FOXÍK objednávku akceptuje a účastníkovi potvrdí (e-mailem) její přijetí. V případě vyčerpání kapacit, volných míst, či z jiných závažných důvodů je FOXÍK oprávněn objednávku odmítnout. Pokud mezi tím došlo i k uhrazení ceny aktivity, je FOXÍK povinen vrátit veškeré obdržené finanční prostředky účastníkovi, a to do 7 dnů od odmítnutí objednávky.

 4. Nabídka aktivit uveřejněná na webových stránkách FOXÍK či v jiných propagačních materiálech FOXÍK není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná objednávka účastníka.

 5. Místo konání aktivity určuje FOXÍK, pokud není místo předem uvedeno v nabídce dané aktivity, či není dáno účastníkovi na výběr z více míst.

 6. Doba konání aktivity je sjednána mezi smluvními stranami telefonicky či e-mailem po uhrazení plné ceny aktivity účastníkem. V případě dárkového certifikátu je rezervaci doby konání možné provést nejpozději do data uvedeného v certifikátu, v ostatních případech do 6 měsíců od uzavření smlouvy o aktivitě. Pokud v této lhůtě účastník neprovede rezervaci doby, platí, že se účastník aktivity vzdává bez nároku na náhradu.

 7. FOXÍK v rámci aktivit nezajišťuje dopravu účastníků na místo konání aktivit, či jejich ubytování po dobu konání aktivit. Účastník má ovšem možnost si spolu s objednávkou aktivity objednat a uhradit prostřednictvím FOXÍK i aktuálně nabízené ubytování, které ovšem neposkytuje FOXÍK a peníze obdržené od účastníka předá FOXÍK majiteli ubytovacího zařízení spolu s vytvořením rezervace ubytování pro daného účastníka. Z částky obdržené od účastníka na ubytování je FOXÍK oprávněn si ponechat manipulační poplatek za zprostředkování ubytování. Dodavatel nenese jakoukoliv odpovědnost za kvalitu či jiné aspekty tohoto ubytování a účastník je povinen veškeré stížnosti, vady a reklamace týkající se ubytování řešit prostřednictvím objednatele, a není-li to možné, pak přímo s majitelem ubytovacího zařízení.

 

4.CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Aktivity se poskytují za úplatu, kterou je uživatel povinen uhradit před jejich konáním. Formu úhrady volí účastník při objednávce aktivity nebo na základě dohody s FOXÍK. Dárkový certifikát je platný až plným uhrazením jeho ceny.

 2. Ceny za poskytnutí aktivit jsou určeny ceníkem FOXÍK, uveřejněné na webových stránkách FOXÍK. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Pro účastníka je vždy závazná cena dohodnutá ve smlouvě o aktivitě. FOXÍK je oprávněn ceník kdykoliv změnit, tato změna se však nedotýká již uzavřených smluv.

 3. Základní cena aktivit nezahrnuje cenu za doručení dárkového certifikátu. Podle zvoleného způsobu dopravy zásilky uhradí účastník rovněž příslušný paušální poplatek za dopravu v závislosti na jím zvoleném způsobu dopravy. Výše tohoto příplatku je účastníku sdělena telefonicky nebo e-mailem.

 

5.DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY

 1. Dárkový certifikát, vystavený FOXÍK, opravňuje osobu v něm uvedenou k účasti na aktivitě při splnění všech podmínek stanovených pro danou aktivitu. V dárkovém certifikátu je uvedena identita osoby podle objednávky učiněné účastníkem. FOXÍK je oprávněn žádat uvedení více identifikačních údajů, pokud je to nutné k účasti na aktivitě.

 2. Dárkový certifikát je platný do data na něm uvedeném. V rámci této doby, je držitel certifikátu oprávněn účastnit se aktivit v něm uvedených. V případě, že držitel certifikátu nevyužije aktivitu po dobu platnosti certifikátu, platí, že se účasti na aktivitě vzdává bez nároku na náhradu. Zaplacená cena kryje již vniklé náklady FOXÍK s vystavením certifikátu, komunikace s externími poskytovateli, apod.

 3. Poškozený certifikát je neplatný a nelze jej využít za účelem účasti na aktivitě. V případě většího poškození (jakékoliv poškození viditelných i neviditelných ochranných prvků certifikátu či kódu, chybějící část certifikátu nad 10% plochy) není výměna možná a účastník ztrácí právo na účast na aktivitě. FOXÍK nenese odpovědnost za ztrátu, zničení či odcizení certifikátu. Účastník je však povinen o takové události bezodkladně informovat FOXÍK.

 

 

 

6.OBECNÁ PRAVIDLA KONÁNÍ AKTIVIT – STORNO PODMÍNKY

 1. FOXÍK může změnit místo konání aktivity, či jiné podmínky konání aktivity (za předpokladu zachování základních parametrů aktivity). O této změně je povinen účastníka informovat bez zbytečného odkladu, a to zasláním emailové zprávy či jinou vhodnou formou.

 2. Ze závažných důvodů (zejména kvůli nezpůsobilým povětrnostním podmínkám, či jiným událostem vyšší moci, jako vznik ohniska nákazy nebezpečnou chorobou, či vyhlášení ochranného nebo zakázaného pásma pro vstup osob, povodeň či záplava, požár nebo jeho následky, stávka, rozumně nepředvídané technické selhání, apod.) může FOXÍK zrušit konání aktivity a je-li to možné nabídnout účastníkům nový termín jejího konání. O této změně je povinen účastníka informovat bez zbytečného odkladu, a to zasláním emailové zprávy či telefonicky. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit aktivity v žádném navrhovaném náhradním termínu, či termín aktivity pro svůj charakter není možné posunout, má účastník nárok na vrácení již zaplacené ceny aktivity (či ceny nevyčerpané části, dojde-li ke zrušení až po zahájení aktivity). FOXÍK neodpovídá za škody či dodatečné náklady, které účastníkovi v důsledku tohoto postupu vzniknou.

 3. Dále jde-li o aktivitu, kterou je technicky možné poskytnout pouze v celku a není možné ji rozdělit na více časových úseků (např. let letadlem), pak účastí na aktivitě v rozsahu alespoň 60% předpokládaného časového trvání se aktivita považuje za poskytnutou či dokonanou.

 4. V případě onemocnění či jiné absence instruktora aktivity může FOXÍK nahradit takovéhoto instruktora jiným instruktorem se stejnou či obdobnou kvalifikací.

 5. V případě zmeškání účasti na rezervované aktivitě nemá účastník právo na účast na aktivitě v náhradním termínu, na vrácení ceny aktivity (popř. její poměrné části), ani na jinou náhradu. Zaplacená cena kryje již vzniklé náklady FOXÍK s přípravou účasti účastníka na aktivitě a ostatní související náklady.

 6. Účastník je oprávněn stornovat svoji účast na rezervované aktivitě za následujících podmínek:

 • dojde-li ke stornování aktivity nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem dané aktivity (v příslušný den do 17:00), je možné sjednat nový termín aktivity (rezervaci) bezplatně.

 • po uplynutí výše uvedené lhůty pro storno již stornování s bezplatným posunutím termínu není možné a v případě jeho neúčasti platí výše uvedený bod 6.5.

 • bez ohledu na tyto lhůty je možné účast na aktivitě stornovat v případě závažného onemocnění či úrazu účastníka, které mu brání v účasti na aktivitě, které bude doloženo originálem potvrzení od lékaře. V takovém případě má účastník nárok na bezplatné sjednání nového termínu aktivity, a v případě, že tyto zdravotní překážky prokazatelně trvají či budou trvat déle než 3 měsíce, pak má účastník nárok na vrácení 100 % z ceny aktivity.   

 1. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na aktivity konané pouze v předem přesně určeném termínu. U těchto aktivit nelze měnit čas a datum účasti a storno takové aktivity tedy není možné. V případě zmeškání účasti na takovéto aktivitě platí výše uvedený bod 6.5.

 2. Stornováním rezervace účastník neodstupuje od smlouvy o aktivitě. Pro jednotlivé aktivity mohou být storno podmínky stanoveny zvlášť. V takovém případě mají přednost před storno podmínkami dle těchto VOP.

 3. Před zahájením aktivit může FOXÍK požadovat ověření totožnosti osoby, která se k účasti na aktivitě dostavila. Bez ověření totožnosti není možné některé aktivity poskytnout, což účastník bere na vědomí a zavazuje se o tom poučit i osoby, jejichž identitu uvede v objednávce. Totožnost se prokazuje předložením platného občanského průkazu, řidičského průkazu, či cestovního pasu. V případě, že v důsledku nesplnění podmínky identifikace osoby, nebude aktivita poskytnuta, nemá účastník nárok na jakoukoliv náhradu.

 4. Veškerých aktivit se účastník nebo jím určený držitel certifikátu, účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost nebezpečí. Účastník musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích, které jsou součástí popisu každé aktivity, popř. budou účastníkům sděleny ústně před zahájením dané aktivity.

 5. V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na aktivitě nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit FOXÍK a ihned ukončit svoji účast v dané aktivitě.

 6. Účastník je povinen se při samotné aktivitě podřídit bezvýhradně pokynům FOXÍK, či jeho instruktorů a dalších osob poskytujících služby účastníkům na straně FOXÍK. V opačném případě, je FOXÍK oprávněn účastníka vyloučit z účasti na aktivitě bez nároku účastníka na jakoukoliv náhradu.

 7. FOXÍK odepře účastníkovi účast na aktivitě i v případě, že účastník popř. další osoby s ním přítomné bude bezprostředně před zahájením aktivity pod vlivem alkoholu nebo drog. V tomto případě nemá účastník nárok na jakoukoliv náhradu.

 8. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit aktivity pouze s výslovným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. V odůvodněných případech, zejména u osob mladších 15 let, je nutné zajistit na náklady účastníka i doprovod a dohled dospělé osoby, odsouhlasený jejím zákonným zástupcem.

 9. Účastník bere na vědomí, že aktivity mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem FOXÍK. Účastník dále bere na vědomí, že fotografie či videa, na kterých jsou skupiny účastníků a které neobsahují jejich identifikaci, mohou být zveřejněny na webových stránkách FOXÍK nebo v jiných propagačních materiálech FOXÍK.

 

7.ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 1. FOXÍK odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud takovéto škoda byla způsobena zástupci FOXÍK úmyslně nebo v důsledku nedbalosti a v souvislosti s aktivitou.

 2. FOXÍK neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.

 3. FOXÍK neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů FOXÍK či jeho instruktorů.

 4. Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí FOXÍK nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na aktivitě.

 

8.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě hrubého porušení povinností účastníka stanovených v těchto VOP nebo ve smlouvě o aktivitě (zejména povinnosti uvedené v čl. 6.12 nebo 6.13) je FOXÍK je oprávněn odstoupit od smlouvy o aktivitě s okamžitou účinností. V takovém případě je účastník povinen zaplatit FOXÍK smluvní pokutu ve výši ceny nevyčerpané části aktivity. Nárok na smluvní pokutu dle předchozí věty bude započten oproti případnému nároku účastníka na vrácení ceny nevyčerpané části aktivity. Toto ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na jakýkoli nárok FOXÍK na úhradu škody způsobené účastníkem.

 2. Účastník má právo odstoupit od smlouvy o aktivitě v případě hrubého porušení povinností FOXÍK plynoucích z těchto VOP nebo z uzavřené smlouvy o aktivitě. Za hrubé termínu z jiných důvodů, než závažné důvody uvedené v čl. 6.2, aniž by v přiměřené dodatečné lhůtě (min. 14 dnů) byl stanoven termín nový. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny aktivity, či ceny její nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení až po zahájení aktivity.

 3. Dojde-li k uzavření smlouvy o aktivitě na dálku prostřednictvím webových stránek a e-mailu a je-li účastník spotřebitel, má právo od smlouvy o aktivitě odstoupit i bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy, za předpokladu, že nedošlo k rezervaci termínu aktivity, či nedošlo k zahájení účasti na aktivitě. Dojde-li k rezervaci konkrétního termínu, či zahájení aktivity, nemá účastník právo od smlouvy odstoupit s ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvy na využití volného času účastníka, které jsou poskytovány v určeném termínu (viz. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb.)

 4. V případě, že účastník oprávněně odstoupí od smlouvy o aktivitě bez uvedení důvodu před rezervací termínu aktivity, bude cena účastníkovi vrácena. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem, kdy odstoupení dojde druhé smluvní straně.

 

9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou vydány v souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníků FOXÍK, kteří se účastní různých aktivit či služeb poskytovaných FOXÍK, nebo si zakoupí zboží či služby přes webové stránky www.Foxguide.cz.

 2. Tento dokument zohledňuje práva a povinnosti vyplívající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR").

 3. Společnost Foxík.cz s. r.o.  je ve výše uvedených případech správcem osobních údajů. Tento dokument se vztahuje i na případy, kdy FOXÍK je zpracovatelem osobních údajů, které obdržel od jiného subjektu (správce) a v něm obsažené povinnosti a práva se použijí analogicky.

 4. Je-li aktivita/služba objednána pro třetí osoby – účastníky (firemní akce pro zaměstnance, dárkové certifikáty, apod.) je povinností objednatele podrobně seznámit jím vybraného účastníka s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a zajistit si případně její souhlas.

 5. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit aktivity či nakupovat zboží pouze s výslovným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. Takovýto souhlas musí zahrnovat i srozumění s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

 

10.DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Pokud si zákazník FOXÍK (účastník aktivit, kupující v internetovém obchodě, apod.) objedná u FOXÍK jakékoliv zboží či služby, bude FOXÍK shromažďovat a zpracovávat údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (podle druhu poskytovaných služeb či zboží se jedná především o jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu, věk a údaje související s platbou zboží/služeb).

 2. Při objednání zboží či služeb je možné vyplnit i nepovinné údaje (telefonní číslo, pracovní pozice, dovednosti a zájmy, základní tělesné rozměry pro účely zapůjčení sportovního vybavení, fotografie). Ty pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Nepovinné údaje jsou poskytovány dobrovolně.

 3. V případě konání různých aktivit mohou být pořizovány i fotografie jednotlivých účastníků, které se za určitých okolností mohou stát i osobním údajem.

 4. Navštíví-li zákazník webovou stránku FOXÍK může FOXÍK shromažďovat další informace o zákaznících, jako jsou např. IP adresa a druh zařízení, z kterého je webová stránka prohlížena, druh prohlížených produktů, apod. FOXÍK automaticky zpracovává i cookies. Tyto informace slouží ke zkvalitnění nabídky zboží a služeb pro daného zákazníka.

 

 

11.DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje zpracovává FOXÍK z následujících důvodů:

 2. Nákup zboží a služeb: za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky;

 3. Poskytování odpovídajících služeb (aktivit): za účelem řádné přípravy a průběhu aktivity, která bude přizpůsobena s ohledem na věk, pohlaví, zkušenosti, či zdravotní stav zákazníka;

 4. Péče o zákazníky: za účelem vyřešení dotazu/problému zákazníků;

 5. Uživatelský účet: registrace a vedení uživatelského účtu umožňuje registrovaným zákazníkům využívat výhody s tím spojené (předvyplněné údaje, oznámení o doručování zboží, apod.);

 6. v případě fotografií účastníků aktivit je to dokumentace dané aktivity či využití pro propagační činnost FOXÍK;

 7. Marketingová činnost:

 • E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení zasílá FOXÍK na základě výslovného souhlasu zákazníků, nebo na základě oprávněného zájmu FOXÍK. Z odběru obchodních sdělení je možné se snadno odhlásit způsobem v něm uvedeným.

 • Telemarketing: marketingové hovory provádí FOXÍK za účelem nabídky zboží a služeb, a s tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování tel. čísla je buď souhlas zákazníka, nebo oprávněný zájem FOXÍK.

 • Uplatnění práv a právních nároků FOXÍK (například neuhrazená pohledávka vůči zákazníkovi) a kontroly orgánů veřejné moci.

 

12.OPRÁVNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oprávnění FOXÍK ke zpracování osobních údajů vyplývá z následujících skutečnosti:

 1. uzavření a plnění smlouvy (kupní smlouvy, smlouvy o aktivitě, či jiné smlouvy uzavřené mezi FOXÍK a zákazníkem) dle čl. 6 odst. 1 písm b) Nařízení GDPR;

 2. oprávněný zájem FOXÍK dle čl. 6 odst. 1 písm f) Nařízení GDPR, kterým je například zasílání obchodních sdělení zákazníkům FOXÍK, kteří si již zakoupili zboží, či službu, a to bez souhlasu daného zákazníka. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě tohoto právního důvodu, může dotčený zákazník vznést proti tomuto zpracování námitku.

 3. Souhlas zákazníka. Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing a telemarketing), nebo využití fotografií jednotlivců pro propagační účely je FOXÍK oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu zákazníků. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán.

 

13.PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM SUBJEKTŮM

Osobní data zákazníků jsou předávány třetím subjektům v následujících případech:

 1. Doručení zboží: Osobní údaje typu příjmení, jméno, adresa a tel. číslo jsou předávány dopravci zakoupeného zboží, aby byl chopen doručit objednané zboží. Dopravce je ve vztahu k předaným osobním údajům oprávněn je zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

 2. Zajištění služeb souvisejících s objednanou aktivitou/službou: V případě, že s aktivitou objednanou zákazníkem jsou spojeny i jiné služby, zajišťované třetími stranami (ubytování, doprava, pojištění), je FOXÍK oprávněna předat těmto stranám vybrané osobní údaje, nezbytné pro plnění služby takovéto třetí strany. Podmínky nakládání s těmito osobními údaji se řídí podmínkami vydanými těmito třetími stranami, které jsou dostupné na jejich webových stránkách.

 3. Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem, prostřednictvím SMS zprávy nebo telemarketingu) může FOXÍK k rozesílce či telefonním hovorům využít služeb třetího subjektu. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

 

14.DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi FOXÍK a zákazníkem a po dobu plynutí záruční lhůty na dodané zboží. Dále budou zpracovávány po dobu trvání promlčecí lhůty + 1 rok, tedy 4 roky od ukončení smluvního vztahu mezi FOXÍK a zákazníkem.

 2. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas (zejména pro marketingové účely), budou osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

 3. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi FOXÍK a zákazníkem či z obecně závazných právních předpisů, je FOXÍK povinna zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

 4. Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu budou po trvání uživatelského účtu a dále po dobu trvání promlčecí lhůty + 1 rok, tedy 4 roky od zrušení uživatelského účtu.

 5. Případné nahrávky telefonních hovorů jsou uchovávány po dobu 10 let.

 6. Po uplynutí výše uvedených lhůt budou osobní údaje vymazány, či skartovány.

 

15.ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. FOXÍK je povinen technicky a organizačně̌ zabezpečit ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

 2. FOXÍK přijme taková technická a organizační opatření, která odpovídají míře rizika. Ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům FOXÍK. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby FOXÍK a osoby uvedené v čl. 4. výše.​

 

16.PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ

 1. Každý zákazník, jehož osobní údaje jsou FOXÍK zpracovávány, má v souvislosti se zpracováním následující práva:

 • právo požadovat od FOXÍK přístup k svým osobním údajům;

 • právo požádat FOXÍK nebo zpracovatele o vysvětlení;

 • právo na opravu, doplnění, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů;

 • právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů;

 • právo na přenositelnost údajů;

 • právo svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat, je-li zpracování založeno na souhlasu zákazníka;

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;

 • právo na informaci, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 1. Tato práva mohou být uplatněna písemně zasláním dopisu na adresu sídla FOXÍK, e-mailem na e-mailovou adresu FOXÍK info@foxik.cz

 2. Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto VOP.

 3. Účastník je povinen své osobní údaje poskytnou v pravdivé formě a bez zbytečného odkladu informovat FOXÍK o změně ve svých osobních údajích.

 4. Pokud nebudou informace označené jako povinné poskytnuty, popř. budou poskytnuty nepravdivě, nebude FOXÍK schopna realizovat své závazky ze smlouvy o aktivitě, má právo od smlouvy o aktivitě odstoupit a nenese v této souvislosti jakoukoliv odpovědnost.

 

17.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence mezi účastníkem a FOXÍK musí být druhé smluvní straně doručena e-mailem, nebo písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Účastníku je doručováno na e-mail nebo doručovací adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 2. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech FOXÍK a na webových stránkách FOXÍK podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu FOXÍK. Fotografie použité v informačních materiálech (včetně internetových prezentací) k jednotlivým aktivitám jsou pouze informační a orientační; stroje, vybavení, pomůcky, osoby a okolí se mohou ve skutečnosti lišit. Bude-li zajištěna stejná technická funkčnost věci potřebné či spojené s poskytnutím aktivity, nejde o vadu plnění, pokud bude poskytnuta aktivita s věcí či ve věci odlišné, než byla zobrazena na webových stránkách.

 3. Účastník není oprávněn postoupit jakékoliv práva či pohledávky vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou o aktivitě na jakoukoliv třetí osobu.

 4. V případě sporu mezi účastníkem spotřebitelem a FOXÍK může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených (viz. www.coi.cz). Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení VOP neplatné neúčinné nebo zdánlivé, namísto neplatných, neúčinných nebo nicotných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností nebo nicotností jednoho ustanovení se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.

 6. Tyto VOP jsou platné od 4.6.2020.

Foxík.cz s.r.o.